لوگو موبایلی

روزی را از آنچه درون زمین پنهان است بجویید.

نهال های میوه ای پیوندی برای افزایش بار و محصول دهی و همچنین افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی تولید میشود.